Logo Alopecia Vereniging

PRIVACYVERKLARING VAN DE ALOPECIA VERENIGINGDeze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die de Alopecia Vereniging (hierna: “Alopecia Vereniging”) verwerkt van haar leden, donateurs, sponsoren, deelnemers of andere geïnteresseerden.


Indien je lid wordt van de Alopecia Vereniging, een donatie doet of om een andere reden
persoonsgegevens aan de Alopecia Vereniging verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om
je persoonsgegevens in lijn met deze privacyverklaring te verwerken.


Wij adviseren je om de privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor je eigen
administratie.


1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Mevrouw J. Beets
Titaanwit 41, 2718 AV Zoetermeer,
Telefoon +31 (0)6 111 767 99
E-mail: uaerub.[antispam].@alopecia-vereniging.nl
KvK 40534937

De functionaris leden/donateurbeheer is bereikbaar via hierboven vermeld e-mailadres en/of
telefoonnummer.

2. Welke gegevens verwerkt de Alopecia Vereniging en voor welk doel

2.1 In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

a) voor- en achternaam;
b) geboortedatum;
c) geslacht;
d) adresgegevens, eventueel postadres;
e) telefoonnummer;
f) e-mailadres;
g) bankrekeningnummer;
h) indien van toepassing, wanneer het lidmaatschap is aangegaan voor een minderjarige,
voor- en achternaam, geboortedatum en geslacht van de minderjarige.
i) Gegevens, interesse in specifieke ziektebeeld(en) [vorm van alopecia].(Versie 2018.05.1)

2.2 Alopecia Vereniging verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende
doeleinden:

2.1.1 Je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact
over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking
van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou
verkregen informatie;

2.1.2 Je naam, adresgegevens, telefoonnummer en gegevens inzake de gezondheid
wordt gebruikt voor het versturen van [gerichte] uitnodigingen en informatie
over diensten en activiteiten van de Alopecia Vereniging;

2.1.3 Je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen, bijvoorbeeld
van het lidmaatschapsgeld, cursussen, trainingen, bestellingen, afgenomen
diensten af te wikkelen;

2.1.4 Je naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van de
overeenkomst gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met de Alopecia
Vereniging en je te informeren over de ontwikkelingen van de Alopecia
Vereniging;

2.1.5 Uitsluitend indien je daarvoor toestemming hebt gegeven, gebruikt de
organisatie je naam en e-mailadres om je haar e-mail, nieuwsbrief met
informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het
lidmaatschap van de organisatie toe te sturen. Afmelding voor deze mailings is
te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing;

2.1.6 De Alopecia Vereniging gebruikt je naam en telefoonnummer om je telefonisch
te informeren over diensten, activiteiten en aanbiedingen van de organisatie.

2.1.7 De Alopecia Vereniging gebruikt jouw informatie over ziektebeelden (vorm van
alopecia) om je gericht hierover te kunnen informeren en van diensten en
activiteiten op de hoogte te houden;

2.1.8 De Alopecia Vereniging kan de persoonsgegevens anonimiseren en vervolgens
op geaggregeerd en geanonimiseerd niveau gebruiken voor onderzoeksdoeleinden en om haar dienstenaanbod en werkzaamheden te optimaliseren. De geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens zijn nooit tot
jou als individu te herleiden.

3. Bewaartermijnen

De Alopecia Vereniging verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je
lidmaatschap en tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de
persoonsgegevens vernietigd. Direct na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal de
Alopecia Vereniging de persoonsgegevens vernietigen en/of anonimiseren, tenzij zij op grond
van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) verplicht is om bepaalde
persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen uitsluitend deze specifieke
persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.(Versie 2018.05.1)

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft de Alopecia Vereniging passende
technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden je persoonsgegevens
beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies,
vernietiging of beschadiging.
4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt de Alopecia Vereniging gebruik
van diensten van derden, zogenaamde bewerker. Met de bewerker hebben wij een
bewerkersovereenkomst gesloten waarin de bewerker wordt verplicht om alle verplichtingen uit
de Wet bescherming persoonsgegevens, de Europese algemene verordening
gegevensbescherming en deze privacyverklaring na te leven. Via de functionaris
gegevensbescherming kan een lijst worden opgevraagd van onze bewerkers.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
5.1 Via de ledenadministratie (uaerub.[antispam].@alopecia-vereniging.nl) van de Alopecia Vereniging
kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te
verwijderen. De Alopecia Vereniging zal je verzoek steeds onverwijld in behandeling nemen en
je, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg
dat aan het verzoek is gegeven. Indien de organisatie je verzoek niet inwilligt, zal zij dat altijd
nader toelichten.

5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens
als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie
(uaerub.[antispam].@alopecia-vereniging.nl). De Alopecia Vereniging zal het bezwaar onverwijld, in ieder
geval binnen een maand, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens
verwijderen, tenzij zij op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt is het betreffende
persoonsgegevens te bewaren. Indien dat laatste het geval is, zal de organisatie je hiervan op
de hoogte brengen.

5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop de Alopecia Vereniging je
persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de
functionaris gegevensbescherming (uaerub.[antispam].@alopecia-vereniging.nl). Indien dit niet leidt tot een
oplossing kan je natuurlijk altijd gebruik maken van je recht om een klacht in te dienen bij de
Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of een beroep te doen op de
bevoegde rechter.


5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring kunnen worden
gericht aan onze ledenadministratie (uaerub.[antispam].@alopecia-vereniging.nl).

6. Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt.
Wij adviseren je om regelmatig de privacyverklaring te bekijken.

Nieuwsbrief aanmelden


 

Alopecia Vereniging

Postadres:
Hambakenwetering 15
5231 DD 's-Hertogenbosch

lotgenootcontact-wat-we-doen-pagina

Overige vragen:
073 - 2200 436

E      ofni.[antispam].@alopecia-vereniging.nl
W    www.alopecia-vereniging.nl

 
Footer voor mensen met haarverlies
 

Social media

Je kunt ons ook vinden via onze social media kanalen.

Heb je nog vragen?

Stel hier je vraag

Volg ons op Instagram

instagram-small-64x64